Privacy beleid

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 mei 2019.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: LUXOR LICHT BV, Rietwaard 6 5236 WC 's-Hertogenbosch, e-mail info@luxorlicht.nl. LUXOR LICHT BV verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en WhatsApp. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

LUXOR LICHT BV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
• NAW-gegevens 
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
• Inhoud van communicatie.

Door het invullen van uw gegevens (via het contactformulier) en het bezoeken van onze website geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. In geval van het uitvoeren van een overeenkomst verwerken wij de volgende aanvullende gegevens:
• Geslacht
• Bankrekeningnummer

Doeleinden

LUXOR LICHT BV verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 
• Het onderhouden van contact; 
• Een goede en efficiënte dienstverlening; 
• Het verrichten van administratieve handelingen; 
• Verbetering van de dienstverlening; 
• Facturering; 
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 
• Marketing; 
• Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
• Het voeren van geschillen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat LUXOR LICHT BV hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
• De bescherming van haar financiële belangen; 
• De verbetering van haar diensten; 
• Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan LUXOR LICHT BV persoonsgegevens uitwisselen. LUXOR LICHT BV kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals installatiebedrijven, transportbedrijven en de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer LUXOR LICHT BV aan een wettelijke verplichting moet voldoen. LUXOR LICHT BV zal uw gegevens niet verstrekken voor verkopen of verhuren voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft LUXOR LICHT BV passende beveiligingsmaatregelen genomen. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens, uw transactiegegevens en alle andere gegevens die wij over u hebben, naar beste kunnen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of openbaarmaking. Wij nemen alle maatregelen, zowel elektronisch als sociaal, die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden, om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard en beschermd.

Uw rechten

U heeft het recht om LUXOR LICHT BV een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen dertig dagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u LUXOR LICHT BV verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Wij verwijderen uw gegevens volledig en binnen dertig dagen als u ons dat schriftelijk vraagt.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: LUXOR LICHT BV, Rietwaard 6 5236 WC Den Bosch, e-mail: info@luxorlicht.nl Tel: 073-6235750 Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door LUXOR LICHT BV, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 mei 2019. LUXOR LICHT BV kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd en zijn van toepassing op het moment dat ze zijn geplaatst. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.